Yeminli TercümeYeminli Tercüme

Tercümesi yapılan belgelerin, kimi durumlarda yasal geçerliliği açısından yeminli tercüme olması gerekmektedir. Yeminli tercüme (yeminli çeviri de aynı anlama gelmektedir): Yeminli tercüman tarafından kaynak dilden hedef dile, aslına uygun olarak tercüme edilmiş, çeviriyi yapan tercüman tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş çevirilerdir. Birde Yeminli tercüman vardır.  Yabancı dil bilgisini belgelerle ibraz edebilen, noterler tarafından hazırlanan yemin zabtını imzalayan tercümanlara verilen isimdir.

Tercüman imzaladığı zabıt ile aslına uygun çeviri yapacağını dair taahhütte bulunmaktadır. Altına imza attığı belgenin sorumluluğu yeminli tercümana aittir. Yasal olarak, yeminli tercümanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Yeminli tercümanın herhangi bir noterde yemin zaptının bulunması, tercümanın imzasının diğer noter tarafından da tanınacağını anlamına gelmez.

Belgenin niteliği ve belgenin teslim edileceği kuruma göre değişiklik göstermekle birlikte; büyük elçilik, mahkeme, üniversite gibi resmi kurumlarca istenen belgelerde, yeminli tercümanın imzası aranmaktadır. Yurt dışına çıkacak belgelerin resmi olarak tanınması için öncelikle belgenin içeriği yeminli tercüman ile çevirisi yapılır ardından ilgili noterlikte tasdik ettirilir ve bazı durumlarda noter onaylı çevirinin noterin bulunduğu kaymakamlık ya da valilikçe Apostil tasdiki gerekebilir. Yine belgenin niteliğine ve verileceği kuruma göre sadece yeminli tercümanın kaşe ve imzası da belgelerin geçerliliği için yeterli olabilmektedir.